ประกาศประกวดราคา
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมเทคอนกรีต Slope ไหล่ทาง และฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12  
เอกสารประกวดราคา
แบบแปลน
ราคากลาง
แบบ บก.01
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

สาธารณูปการ  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมเทคอนกรีต Slope ไหล่ทาง และฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่  12  จำนวน  1,157,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  คสล. ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพทั้งสองข้างพร้อมเทคอนกรีต Slope ไหล่ทางกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 220.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร พร้อมทำกำแพงรับปากท่อสองข้างและเทคอนกรีตส่วนควบทางเชื่อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 109.00 ตารางเมตร

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 16.17 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย พิทักษ์ธีรพงศ์

ผู้เข้าชม 38 ท่าน