รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

                                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
เรื่อง  รายงานงบแสดงผดการดำเนินงาน  ไตรมาส  ที่  4  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

        อาศัยอำนาจตามความ  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  ข้อ  101/1  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกาศสำเนางบแสดงผลการดำเนินงาน  ไตรมาส  ที่  1 - 4 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเวลาอันควร
        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์  ได้จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส  ที่  3  ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  2560  ถึงเดือน  กันยายน  2561  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ดังรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                     ประกาศ  ณ  วันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ.  2561

                                      นายสุชาติ  การลึกสม
                                    ( นายสุชาติ  การลึกสม )
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2561 เวลา 09.07 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 93 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย