ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ดังต่อไปนี้
1.  การจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน
2. การทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน
3. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ในวันสำคัญทางศาสนา                                                                                                                                                                       4.  แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนอกสถานที่ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
5.  ร่วมพิธีวางพวงมาลา  เนื่องในวันปิยมหาราช
6.  จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน  ระเบียบสิทธิประโยชน์
7.  ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์  การเลือกตั้ง  24  มีนาคม  2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 14.42 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 67 ท่าน