ประกาศองค์การบริิหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2558  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 14.47 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 121 ท่าน