อย0023.5/ว5583 ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 มี.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 5446 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 19 มี.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 5451 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 61  [ 19 มี.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ว5573 การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถานธนานุบาล  [ 19 มี.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ว5571 หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ  [ 19 มี.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.1/ว 5570 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่ครบถ้วนทั้ง 3 เครื่องมือ จำนวน 1,856 หน่วยงาน  [ 19 มี.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 5448 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ  [ 19 มี.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 5188 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.  [ 19 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 650