อย 0023.5/ว 10637 การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนะกงานส่วนท้องถิ่น เกษียณสร้างสุข Happy Retirement ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่น1  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.5/ว 10641 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว10627 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว395 รายงานเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย.0023.5/ว394 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ว393 การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.1/ว 10515 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรายงานการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว10514 ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 มิ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 694