ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ดังต่อไปนี้
1.  การจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน
2. การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียน ถวายเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา                                                                                             3. การทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน
4.กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ในวันสำคัญทางศาสนา
5. กิจกรรมการร่วมกันปลูกต้นไม้                                                                                                                                                                                   6.  แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนอกสถานที่ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 14.42 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 41 ท่าน