โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2561 [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 21 
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก 27 กุมภาพันธ์ 2561 [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 19 
รายชื่อเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกลาง [ 8 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
รายชื่อเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระโดงทอง [ 8 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารกลางวันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธื์ขั้นตอนและวิธีการคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือนรวมถึงขั้น [ 21 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 24 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเดินเท้า) หมู่ที่ 6 ยาวรวม 73.00 เมตร และก่อสร้างรา [ 1 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 36 
โครงการจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าหนองลาดนางหงส์ หมู่ที่ 9 [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 62 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบปร [ 12 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริิหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบปร [ 12 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 12 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประม [ 12 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรี [ 4 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระโดงท [ 4 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 39 
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ [ 20 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 36 
 
อบต.น้ำเต้า ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและทางลงตีนตะขาบ หมู่ที่ ๘ ต.น้ำเต้า อ. [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำเต้า ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ต.น้ำเต้า อ.บางบา [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
   
 
 
สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว104  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ด่วนที่สุด กต. มท 0818.1/7814  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1862  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1860  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1861  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1856 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1852 [รายชื่อ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1454  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1842 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว108 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3) กศ. มท 0816.2/ว1781 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1840  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกการรายงานข้อมูลรายชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1839  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีนญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554,2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1817  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1811 [แบบตอบรับ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 กพส. มท 0810.5/ว1611  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1793  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แผนปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1812 [เอกสารแนบ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1813  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1736  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอให้ สถจ. บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) หัวข้อ (ระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561) กพส. มท 0810.7/ว1809 [คู่มือ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1756  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กิจกรรมที่ 4 กศ. มท 0816.3/ว1786  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.1/ว1766  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
 
   
 
ทต.คลองจิก เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.คลองน้อย เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 พ.ค. 2561)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.เกาะเรียน ปัญหาในชุมชน ต.เกาะเรียน (30 ต.ค. 2560)    อ่าน 260  ตอบ 0
ทต.ลาดชะโด เรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงานปุ๋ย บริษัทแทนไท (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 268  ตอบ 1
ทต.ลาดชะโด เว็บไซต์ ทต.ลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ก.ย. 2560)    อ่าน 376  ตอบ 1
อบต.เกาะเรียน สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (22 ก.ค. 2560)    อ่าน 285  ตอบ 0
อบต.บ้านโพธิ์ ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับตำบลบ้านโพธิ์ (23 พ.ย. 2559)    อ่าน 1159  ตอบ 3
อบต.บางนา ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (22 พ.ย. 2559)    อ่าน 336  ตอบ 1
อบต.มารวิชัย ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (3 พ.ย. 2559)    อ่าน 274  ตอบ 0
อบต.บางนา ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (3 พ.ย. 2559)    อ่าน 269  ตอบ 0
อบต.บ้านพลับ ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (3 พ.ย. 2559)    อ่าน 359  ตอบ 0
อบต.เกาะเรียน ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (3 พ.ย. 2559)    อ่าน 722  ตอบ 0
อบต.บางนา ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 351  ตอบ 0
อบต.บางนา ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 303  ตอบ 0
อบต.น้ำเต้า ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (30 ส.ค. 2559)    อ่าน 322  ตอบ 0
 
ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับตำบลบ้านโพธิ์ (23 พ.ย. 2559)    อ่าน 1159  ตอบ 3  
สมัครงานสามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ทัน (26 มิ.ย. 2557)    อ่าน 722  ตอบ 0  
เรียน ท่านนายก อบต (3 ส.ค. 2556)    อ่าน 756  ตอบ 0  
   
 
 
อย 0023.5/ว 263 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว261 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว262 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว 10866 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย0023.3/ว10818 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย0023.3/ว10819 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว 10635 โครงการสัมมนาเพื่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.2/ 10807 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.2/ว 10806 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.2/ว 10805 การรับรองสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.5/ว 257 จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.5/ว 256 นำส่งเงินรายได้ที่จัดเก็บแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย0023.5/ว10773 หลักเกณฑ์และแนวทางเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว 10760 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 NBTC journal 2018 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว 10759 ประชาสัมพันธ์การจัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย0023.4/ว10652 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.3/ว10639 งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ คราั้งที่ 5 พ.ศ.2561 [ 15 มิ.ย. 2561 ]   
อย 0023.1/ว 10637 การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ [ 15 มิ.ย. 2561 ]   
อย 0023.1/ว 10635 โครงการสัมมนาเพื่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2561 ]   
อย 0023.1/ว 10596 ขอเชิญประชุมการจัดเตรียมขบวนแห่ และงานแสดงของดีท้องถิ่น ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561 [ 15 มิ.ย. 2561 ]   
 
 
 


จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพา [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับโรงเร [ 16 พ.ค. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับศูนย์พ [ 16 พ.ค. 2561 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 4 พ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโร [ 3 พ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด [ 3 พ.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 3 พ.ค. 2561 ]ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2561 ]ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2561 ]ซื้อติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2561 ]ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอ [ 10 เม.ย. 2561 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 โดยวิ [ 3 เม.ย. 2561 ]จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 โด [ 3 เม.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารแสดงสิน [ 2 เม.ย. 2561 ]

 
 
วัดกระโดงทอง
น้ำเชี่ยวฟาร์ม&ชูวิทย์ฟาร์ม
 
 
 

กลุ่มอาชีพจักสานเส้นพลาสติก

ผลิตภัณฑ์บ้านทรงไทย
 
 
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.บ้านโพธิ์ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.ย. 2555