อย 0023.1/ว 22765 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียน  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว22762 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.4/ว 22732 ปรับปรุงคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านก่ีทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.2/ว 22754 หารือการจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว22736 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิ  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.1/ว 22727 แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว22726 ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว22725 การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 603