อย 0023.1/ว 106 เชิญประชุมเพื่อแจ้งผลการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ฯ และการเตรียมการจัดงานวันท้องถิ่นไทยฯ  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
อย0023.1/ว3441 แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
อย 0023.4/ว 3427 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
อย 0023.4/ว 3424 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว96 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560มาตรา102วรรคหนึ่ง 2  [ 15 ก.พ. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว97 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมุลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไป  [ 15 ก.พ. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว3367 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมดครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-gp ประจำปี2562  [ 15 ก.พ. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว3361 การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561  [ 15 ก.พ. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 634