อย 0023.3/ว 19170 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
อย0023.5/ว584 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีวัตกร  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.4/ว 585 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ ว 585 การจัดประกวดภาพถ่ายเนื่องในโอการวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ 2562  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว 19065 กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2561  [ 18 ต.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว 19064 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1  [ 18 ต.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว 19063 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H Head Heart Hand Health ของสถานศึกษาส  [ 18 ต.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว 19062 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกค  [ 18 ต.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 572