อย 0023.5/ว 263 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.1/ว261 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.1/ว262 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.1/ว 10866 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย0023.3/ว10818 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 2561  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย0023.3/ว10819 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.1/ว 10635 โครงการสัมมนาเพื่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.2/ 10807 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 2561  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 516